Kittens» Informatieve artikelen over Kittens» Koopcontract kitten

Koopcontract kitten

Onderstaand treft u een koopcontract aan welk u kan gebruiken bij de verkoop of aankoop van een kitten de schuin gedrukte tekst dient u nog te wijzigen. U kunt hier het word.doc downloaden en als U over Winzip beschikt hier de (zip file)
Cattery (uw cattery naam)
KOOPCONTRACT

Uw naam
Uw straat + huisnummer
Uw postcode + woonplaats
Tel: uw telefoon nr
Email: uw emailadres
Homepage: uw url/website

De koper en verkoper van het kitten waarop dit koopcontract betrekking heeft, verklaart middels zijn/haar handtekening akkoord te gaan met alle bepalingen in dit contract. Dit contract is derhalve bindend.

Gegevens Kitten:
Naam:
Ras:
Kleur:
Geboortedatum:
Geslacht:
Stamboomnummer:


Gegevens Koper:
Naam:
Adres:
Woonplaats:
Tel:


Verkoper verklaart hierbij dat de bovenvermelde kat op het moment van de verkoop naar haar beste weten en na onderzoek door de dierenarts, volledig gezond en vrij van ziekten, afwijkingen en enigerlei parasieten en/of huidaandoeningen. Verkoper verklaart het kitten alle benodigde zorg en aandacht te hebben gegeven, die het kitten nodig heeft om op te groeien tot een gezonde en sociale kat. Verkoper verklaart het kitten de benodigde inentingen (twee) en wormenkuren te hebben gegeven.

Verkoper verklaart hierbij het inentingsboekje, de stamboom en het eigendomscertificaat aan koper te hebben afgegeven.

Verkoper verklaart slechts met katten te fokken die naar haar weten volledig gezond zijn en vrij van ziekten en parasieten en erfelijke aandoeningen..

Verkoper raad de koper aan het kitten binnen 5 werkdagen te laten onderzoeken door een erkende dierenarts. Verkoper zal met de koper een schaderegeling treffen middels het vergoeden van dierenartskosten indien het kitten binnen 5 dagen na overdracht een besmettelijke ziekte dan wel virus blijkt te hebben welke het dier zou moeten hebben opgelopen bij verkoper. De dierenarts dient hiervoor een verklaring af te geven.

Verkoper zal met de koper een schaderegeling treffen middels het gratis aanbieden van een kitten van het zelfde ras, dan wel teruggave van de aankoopprijs die is overeengekomen bij de aankoop van het kitten, wanneer blijkt dat het kitten voor de leeftijd van 3 jaar zal overlijden als gevolg van inwendige afwijkingen die het dier niet in staat stellen volwassen te worden en die op het moment van verkoop niet zichtbaar waren en derhalve niet bekend bij verkoper en de koper. Het betreft hier aangeboren of erfelijke afwijkingen (geen besmettelijke ziekten of virussen). Mocht het kitten binnen 3 jaar komen te overlijden dan moet dit door een erkend dierenarts schriftelijk, op officieel briefpapier met redenen en vermelding van gevonden afwijkingen worden verklaard, en door de onderzoekende dierenarts met de hand worden ondertekend. Dierenartskosten worden niet door de verkoper vergoed.

Verkoper zal met de koper een schaderegeling treffen middels het gratis aanbieden van een kitten van het zelfde ras uit andere ouderdieren, dan wel teruggave van het aankoopgeld, binnen 1 jaar na bekend maken overlijden, wanneer blijkt dat het kitten gedurende zijn leven overlijd als gevolg van inwendige afwijkingen die het dier niet in staat stellen volwassen te worden en die op het moment van verkoop niet zichtbaar waren en derhalve niet bekend bij de koper. Het betreft hier aangeboren en/of erfelijke afwijkingen (geen besmettelijke ziekten of virussen). Mocht het kitten gedurende zijn leven vroegtijdig overlijden als gevolg van deze afwijking, dan moet dit door een erkende dierenarts schriftelijk, op officieel briefpapier met reden en vermelding van gevonden afwijkingen worden verklaard en door de onderzoekende dierenarts met de hand worden ondertekend. Dierenartskosten worden niet door de verkoper vergoed.

Paraaf verkoper                                             Paraaf koper(blad 2)

In geval van het ontdekken van een erfelijke afwijking bij het kitten gedurende zijn of haar leven, is koper verplicht verkoper hiervan op de hoogte te stellen. Op deze wijze kan verkoper beslissen bepaalde fokdieren uit te sluiten van de fok. Verkoper heeft ten allen tijde recht op een second opinion onderzoek door een dierenarts van haar keuze. De kosten van een second opinion onderzoek zijn op rekening van verkoper. Koper is verplicht aan dit laatstgenoemde onderzoek mee te werken teneinde recht te hebben op een schaderegeling met verkoper.

Koper verklaart het aangekochte kitten een liefdevol tehuis te geven. Koper verklaart de kat niet op te sluiten in kooien. Koper verklaart verkoper zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van het eventuele vroegtijdige overlijden van de aangekochte kat.

Koper verklaart, voor eventuele uithuisplaatsing van het kitten, onmiddellijk verkoper hiervan op de hoogte te stellen. Indien er nog geen eventueel nieuw huis voor het kitten beschikbaar is, is koper verplicht de verkoper de gelegenheid te bieden het kitten voor de aankoopprijs terug te kopen. Koper verklaart het kitten nimmer in een asiel te plaatsen.

Verkoper verklaart het kitten ten allen tijde terug te zullen nemen indien de koper dit wil. Hiervoor zal geen vergoeding door verkoper aan koper worden gegeven.

Koper verklaart geen handelaar te zijn en het kitten bij koper in huis op te laten groeien en te houden als huisdier. Indien koper wenst te gaan fokken met het kitten, dan adviseert verkoper hierbij indien koper dit wenst. Verkoper verklaart dat er op het moment van verkoop geen aanwijsbare redenen zijn om niet met het kitten te fokken.

Alle juridische kosten voortvloeiend uit de overtreding tegen dit koopcontract opgenomen bepalingen en afspraken komen voor rekening van de koper.

Aldus in tweevoud opgemaakt dd.

Handtekening Verkoper                               Handtekening Koper

 
Dit koopcontract werd verzorgd door Brits korthaar cattery Britney - © 2003