Voer. Krabpaal. Speeltje. Korting.koopjesjagen

Nederlands Onafhankelijk Kattenkeurmeestersgilde (NOK)

Geschiedenis
Het NOK is, na een eerdere mislukte poging, in 1982 opgericht. In dat jaar besloten nagenoeg alle Nederlandse onafhankelijke keurmeesters om zich te organiseren in een groep die al snel ,,het NOK” werd genoemd. In de beginperiode is erg veel tijd gestoken in het opstellen van de huisregels. Daarna werden er gesprekken gevoerd met alle besturen van de onafhankelijke kattenverenigingen om hen op de hoogte te brengen van dit initiatief, de doelstellingen toe te lichten en hen duidelijk te maken dat het NOK er niet op uit was om hun verantwoordelijkheden over te nemen. Na de gebruikelijke ups en downs is het NOK inmiddels in een rustiger vaarwater terechtgekomen en heeft het zich in de Nederlandse kattenwereld een plaats verworven als een gewaardeerde en gerespecteerde, onafhankelijke, vereniging van keurmeesters. Ook in het buitenland zijn NOK- keurmeesters veel gevraagd.

Doelstellingen
Het NOK stelt hoge eisen aan zichzelf. Het streven van het NOK was en is een optimale overeenstemming te creëren in de wijze van keuren. Dit wordt bevorderd door ervoor te zorgen dat alle NOK- keurmeesters dezelfde standaarden hanteren en dezelfde examens afleggen.

De doelstellingen zijn:
Het behartigen van de belangen van de leden Het beschermen van de NOK- keurmeesterstatus

Het uitwisselen van kennis en ervaring tussen de leden onderling

Het aangeven van de voorwaarden waarop en de omstandigheden waaronder door de leden op de tentoonstellingen wordt gekeurd

Het bevorderen van het verkrijgen van gelijkgerichte uitslagen van keuringen van katten Het verstrekken van fokadviezen.

De vereniging tracht deze doelstellingen onder meer te bereiken door:
Het verlenen van medewerking aan de opleiding van keurmeesters Het afnemen van examens volgens het NOK- examenreglement Het vaststellen van een erecode voor keurmeesters en leerling keurmeesters Het samenwerken met verenigingen, clubs en andere organisaties, die actief zijn op het gebied van fokken en tentoonstellen van katten Het publiceren van een lijst van keurmeesters met hun bij of onder auspiciën van het NOK behaalde bevoegdheden Het uitgeven van standaarden van rassen en variëteiten van katten Het onderzoeken van klachten ten aanzien van leden en het, waar nodig, nemen van disciplinaire maatregelen Het houden van vergaderingen en bijeenkomsten Alle andere wettige middelen, die de doelstellingen bevorderen.

Standaarden
Aanvankelijk was het NOK van mening dat van alle rassen een eigen standaard moest worden opgesteld. Dat is geen eenvoudig werk, want er gaat nogal wat overheen voordat iedereen het eens is over een beschrijving van een ras. Aan die standaarden is jarenlang gewerkt en heeft enorm veel tijd gekost. Enige standaarden zijn in druk verschenen, o.a. de Siamezenstandaard, andere zijn in de ontwerpfase blijven hangen. Enige jaren geleden heeft het NOK besloten om de standaarden te gebruiken van de club en het land waar het kattenras is ontstaan of waar voor het eerst een standaard werd opgesteld en deze te vertalen. Dat betekent bijvoorbeeld dat voor de Siamees de Engelse standaard van de GCCF en voor de Maine Koon de Amerikaanse standaard van de CFA is vertaald. Al deze standaarden zijn te vinden op de NOK website.

Opleidingen
Een belangrijke activiteit van het NOK is het opleiden van goed gekwalificeerde keurmeesters, zodat ook in de toekomst er voldoende keurmeesters zijn die op de shows op een eenduidige manier de katten kunnen keuren. Daartoe organiseert het NOK twee maal per jaar, meestal in februari en september, theoretische examens. Het NOK kent drie verschillende theoretische examens, namelijk een leerling-keurmeester-examen, een genetica-examen en, per rasgroep, een theorie-examen van de rasgroep. Per rasgroep wordt dit afgesloten met een praktijkexamen tijdens een kattenshow, in samenwerking met de vereniging die de show organiseert. Pas dan mag men zich NOK-keurmeester noemen voor een bepaalde rasgroep. Door deze procedure zorgt het NOK er voor dat iemand die dit allemaal gevolgd heeft ook werkelijk een kwalitatief goed opgeleide keurmeester is. Voorwaar geen sinecure en een lange weg te gaan voordat men allround keurmeester is. Maar het is alleszins de moeite waard, want wat is er nou leuker dan op een show allerlei katten te mogen vasthouden, bekijken, bevoelen en beoordelen. Op de website is het volledige examenreglement te vinden. Zelfwerkzaamheid is echter van groot belang. Dat wil zeggen: zoveel mogelijk boeken over katten lezen, vragen om informatie, nesten van bevriende fokkers bekijken enz. Als u hier iets voor voelt is het aan te raden om te beginnen met de rassen die u zelf fokt. Als u daarin de nodige ervaring hebt opgedaan kunt u zich in de andere rassen gaan bekwamen. Voelt u hier iets voor, en voldoet u aan de voorwaarden voor het leerling-keurmeester-examen, raadpleeg dan de NOK- website en vul het examenformulier in.

Seminars
Behalve het afnemen van examens organiseert het NOK ook regelmatig seminars. Op zo'n seminar wordt een bepaald ras of een bepaalde rasgroep besproken, aan de hand van vertegenwoordigers van dat ras. De sprekers zijn in de regel keurmeesters van het NOK. Inmiddels zijn alle rassen al ten minste één keer op een seminar de revue gepasseerd.

Bevoegdhedenlijst
Als u uw NOK- praktijkexamen heeft behaald, kunt u, indien u dit wenst, op de bevoegdhedenlijst van de NOK website worden geplaatst. Verenigingen kunnen daarop onmiddellijk zien welke keurmeesters met welke bevoegdheden beschikbaar zijn, zodat zij daaruit een keus voor hun shows kunnen maken.

Lidmaatschap
Onafhankelijkheid en onkreukbaarheid zijn sleutelwoorden voor NOK-keurmeesters. Daarvoor is ook een erecode (zie de website) opgesteld waar alle NOK-leden zich aan dienen te houden. Keurmeesters met een NOK bevoegdheid kunnen zich aanmelden voor het lidmaatschap van het NOK. Als u de doelstellingen en de erecode van het NOK onderschrijft, dan kunt u uw steentje bijdragen aan het beleid van het NOK en mee helpen aan een gezonde, sterke vereniging. Leerling-keurmeesters kunnen zich aanmelden voor het adspirant lidmaatschap. Dit wordt automatisch omgezet in een gewoon lidmaatschap als het eerste praktijkexamen is behaald. Ook keurmeesters en leerling-keurmeesters die in het verleden examens hebben gedaan die niet onder de auspiciën van het NOK zijn afgenomen, kunnen zich aanmelden. Zij dienen aan te tonen dat de door hen afgelegde examens aan vergelijkbare kwaliteitseisen hebben voldaan als van het NOK en/of dat zij door ervaring kunnen aantonen aan de kwaliteitseisen van een Nokkeurmeester te voldoen.